Cơ cấu tổ chức

  06/12/2016

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

 

Giới thiệu chung:

Dựa trên việc nghiên cứu các đặc thù của công tác Quản lý dự án, tổ chức sản xuất trong ngành xây dựng; rút kinh nghiệm từ các mô hình tổ chức đã được áp dụng từ trước tới nay; căn cứ vào đặc điểm và năng lực của các cá nhân trong Công ty và áp dụng các kiến thức khoa học quản lý hiện đại; chúng tôi đã tiến hành xây dựng tổ chức Công ty với mục tiêu: Hiệu quả trong sản xuất, linh hoạt trong thị trường, vững bền trong phát triển.

Mô hình tổ chức như giới thiệu dưới đây đã được thử nghiệm và phát huy hiệu quả. Với mô hình này chúng tôi có thể linh động triển khai cùng lúc nhiều công trình khác nhau cũng như tập trung nhân lực, thiết bị cho các công trình lớn khi cần thiết.

Sơ đồ tổ chức nhân sự: